Pepperoni

Ingredients: royal cheese, mozzarella cheese, pepperoni salami, onion, sauce tomato.
23 cm, 390 g
135 UAH
Order
33 cm, 700 g
225 UAH
Order
43 cm, 1125 g
330 UAH
Order